Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a jogi nyilatkozatot! Az ezen a honlapon található információk a jogi nyilatkozat hatálya alá tartoznak

Felelősségi nyilatkozat
Az Szolnoki Városüzemeltetési Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon található információk pontosak és naprakészek legyenek, és az esetlegesen jelzett hibákat kijavítsa, ugyanakkor semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az oldalon megjelent információkért.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 7. § (2)-(6) bekezdéseiben valamint a 8-11. §-aiban foglaltak szerint az Szolnoki Városüzemeltetési Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a jelen honlappal kapcsolt weboldalak vagy más szolgáltatók URL-jeinek tartalmáért. Az Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ugyanígy nem vállal felelősséget más szolgáltatók honlapjához vagy URL-jéhez történő linkkapcsolat folyamatos elérhetőségéért illetve teljes működőképességéért.

Az Szolnoki Városüzemeltetési Kft. semmi esetre sem felel közvetlenül azon veszteségekért vagy károkért (beleértve a járulékos vagy közvetett kárt és az elmaradt hasznot is), amelyek a jelen honlap használata, a tartalom felhasználása, megtekintése, lehívása, vagy a jelen honlapnak más szolgáltatók weboldalaival, URL-jeivel történő összekapcsolása által, vagy azzal összefüggésben keletkezhetnek.

Az Szolnoki Városüzemeltetési Kft. nem vállal felelősséget továbbá a műszaki zavarokért sem, például szerver-hibáért, a telekommunikációs kapcsolat zavaráért vagy megszakadásáért, amelyek a jelen honlap teljes, vagy egyes részeinek az (időszakos) hozzáférhetetlenségét és/vagy az adatok (időszakos) hozzáférhetetlenségét vagy összekeveredését okozhatják.

A jelen honlap tartalmának módosulása
Az Szolnoki Városüzemeltetési Kft. fenntartja azon jogát, hogy a jelen honlapot bármikor (előzetes bejelentés nélkül is) megváltoztathatja, így különösen a mindenkori tartalmat (egészben vagy részben) megváltoztathatja, eltávolíthatja vagy azt új tartalommal egészítheti ki.

Szerzői jogok
A jelen honlap szerzői jogi védelem alatt áll. A jelen honlap tartalmának részben vagy egészben történő kinyomtatása, letöltése, mentése a forrás megjelölésével, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény rendelkezéseinek megfelelően engedélyezett, kivéve ellenkező rendelkezés esetében. Tájékoztatjuk, hogy a szöveges kifejezés/ábra védjegyoltalom alatt áll/állnak. A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.

Regisztrációs adatok tárolása
A jelen honlap bizonyos részei csak külön regisztrált felhasználók számára hozzáférhetőek. A felhasználó az általa kitöltött online regisztrációs lap elküldésével igazolja, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és a valóságnak megfelelőek, valamint hogy az adatlap kérdéseire a valóságnak megfelelő válaszokat adta. A felhasználó a kitöltött online adatlap elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a regisztráció során megadott adatait az Szolnoki Városüzemeltetési Kft. feldolgozza, belső rendszerében és a kapcsolódó vállalkozásoknak továbbítsa, akik azokat szintén feldolgozhatják, használhatják és továbbíthatják.

Adatvédelem
Amennyiben a jelen honlapon személyi illetve céges adatok begépelésének lehetősége (e-mail címek, nevek, címek stb.) adott, úgy ezen adatok rendelkezésre bocsátása a használó részéről kifejezetten önkéntes alapú.

Az Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hatáskörében megteszi a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az adatkezelés biztonságossága érdekében, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények érvényre juttatásához szükségesek. Az Szolnoki Városüzemeltetési Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A jelen honlap használója a személyes adatok megadásával magára nézve elfogadja a jelen nyilatkozat tartalmát.

Az érintett személy tájékoztatás-kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

A személyes adatok kezelésének célja:

  • a honlap látogatóinak, a szolgáltatások igénybevevőinek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;
  • a szolgáltatások technikai működtetése;
  • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
  • a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

A felhasználó azonosítását azokban az esetekben követeljük meg, amennyiben az a fenti adatkezelési célokra tekintettel szükséges.

Az Szolnoki Városüzemeltetési Kft. az általa kezelt személyes adatokat kizárólag törvényi felhatalmazás alapján, vagy az érintett hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére, valamint kizárólag törvényi kötelezettség vagy az érintett hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra. A hozzájárulás megadottnak tekinthető az ilyen átadás vagy nyilvánosságra hozatal céljából megadott adatok esetében.